تعاریف و اصطلاحات

احیای بافت فرهنگی تاریخی ارومیه با حضور مدیرکل حفظ و احیای بناهای تاریخی بررسی شد

مسائل پیرامون طرح احیای بافت تاریخی فرهنگی ارومیه با حضور مدیرکل دفتر حفظ و احیای بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی سازمان و کارشناسان ذی ربط مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

29 مهر 1398

شورای سیاست گذاری جشنواره ملی معماری ایران برگزار گردید

شورای سیاست گذاری جشنواره ملی معماری ایران با حضور استادان و صاحب نظران حوزه میراث فرهنگی برگزار گشت.

3 مهر 1398